vzw Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende
Gouwelozestraat 100 - 8400 Oostende Tel. 059 41 40 40

WETTELIJKE BEPALINGEN

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van Urologie Oostende.

Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Urologie Oostende en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiŰle compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.
Urologie Oostende en zijn informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Urologie Oostende is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens;
noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving,
verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van
info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Urologie Oostende gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Urologie Oostende of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker,
deze link is evenwel puur informatief en Urologie Oostende is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid
de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet be´nvloeden.

Privacy

Urologie Oostende verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van lezers die via deze webstek met hem contact nemen alleen
voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.

Copyright - Auteursrechten

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag,
stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privÚ-gebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel ge´nterpreteerd
te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten,
kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten.

Iedereen kan van op een andere webstek ook een link leggen naar deze webstek of naar individuele pagina's uit de webstek. Daarvoor hebben we graag dat je de bron vermeld

Disclaimer

Copyright © 2021 Urologie Oostende Az Damiaan.

Webdesign BM Sites

Az Damiaan